หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชข่าวสารงานดินปุ๋ยหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

ประกวดศูนย์จัดดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

ร่วมโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชน

เตรียมความพร้อมกลุ่ม ศดปช. บางโขมด เพื่อประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

เตรียมความพร้อมประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565&...

เตือนการระบาด — > การเข้าทำลายของ “แมลงหวี่ขาว” ในพืช

เตือนเกษตร…ผู้ปลูกอะโวคาโดเฝ้าระวังโรคแอนแทคโนส

จัดงาน “รณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์”

ร่วมจัดเตรียมสถานที่จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2565

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในข้าวโพด

เตือนการระบาด — > การเข้าทำลายของ “แมลงหวี่ขาว” ในพืช

เตือนเกษตร…ผู้ปลูกอะโวคาโดเฝ้าระวังโรคแอนแทคโนส

เตือน !! เฝ้าระวังศัตรูพืช ประจำเดือน กรกรฎาคม 2565

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบไหม้มันสำปะหลัง

ติดตาม ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชสวนทุเรียน

โรคใบด่างถั่วเขียว

โรคผลเน่าของทุเรียน

โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน

โรคแส้ดำอ้อย

ประกวดศูนย์จัดดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

จัดงาน “รณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 256...

แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย และการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ศดปช.

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ...

ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยและให้คำแนะนำการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ศดปช.

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 25...

สารปรับปรุงดิน เสริมประประสิทธิภาพการผลิตพืช

ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

ปุ๋ยปลาร้า

‘ปุ๋ยปลาร้า’ ช...

Posts not found

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารงานดินปุ๋ย
   ภาพกิจกรรม

   เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืช และติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

   วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบรมหมอพืช

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11

   สัมมนาเจ้าหน้าดินปุ๋ยระดับประเทศ

   วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์...

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จุดความร้อน (Hot Spot) พื้นที่เกษตรจังหวัดสระบุรี

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2

   ดูเรื่องนี้

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย

   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จัดนิทรรศการและร่วมงานวันหมอดินอาสา

   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช รายวิชา การวินิจฉัยโรคข้าวโพด