admin

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1

จัดเวทีสอบถามความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

มอบรางวัลการประกวด ศดปช. ดีเด่นระดับเขต ปี 2565

แก้ไขปัญหาหนอนเจาะลำต้นมะม่วงมันหนองแซง

ติดตามเครื่องผสมปุ๋ยอำเภอหนองโดน

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการประกวดการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืช (รูปแบบออนไลน์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565