ฺBenyathip Sommuang

กลุ่มอารักขาพืชประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 13/2566

เตือน..ชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังโรคราแป้งมะม่วง

กลุ่มอารักขาพืชประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 12/2566

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องวิชาการเทคโนโลยีการไถกลบตอซัง และการปลูกพืชหมุนเวียน

เตือน..ชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นมะม่วง

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

กลุ่มอารักขาพืชประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 11/2566

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา