Jitlada Kaewkhum

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังโรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

ร่วมประชุมการดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  

ร่วมวางแผนการดำเนินงานแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดท้องขาว

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

ร่วมประชุมแนะนำคู่มือแนวปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานสำหรับฟาร์ม

อบรมวิทยากร (ครู ก) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุน 6 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง