ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบรมหมอพืช

สัมมนาเจ้าหน้าดินปุ๋ยระดับประเทศ

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ย ระดับจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ย ระดับอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  โดยได้รับเกียรติจาก นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ และนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ให้แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดินและปุ๋ย

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช รายวิชา การวินิจฉัยโรคข้าวโพด