ข่าวสารงานดินปุ๋ย

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

ประกวดศูนย์จัดดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

เตรียมความพร้อมกลุ่ม ศดปช. บางโขมด เพื่อประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ย ระดับจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ย ระดับอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ และมีนางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ให้แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดินและปุ๋ย

  ซึ่งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นี้ เป็นการบรรยาย เรื่อง การใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพสูง (4 ถูก)                              โดยนางสาวสายน้ำ อุดพ้วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารูปแบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยแบบผสมผสาน โดย นางสาวสมฤทัย ตันเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เรื่อง การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารพืชโดยการวิเคราะห์ดินและพืชและการแก้ไข  โดย รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดินและการอารักขาพืช โดย คุณจันจิรา แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ  กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย และการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ศดปช.

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย การต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย และการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) มีแผนการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ หากเกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้ ส่วนใบอนุญาตขายปุ๋ย อยู่ระหว่างดำเนินการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ซึ่งใบอนุญาตขายปุ๋ยเดิม จะหมดอายุในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลแสลงพัน และปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงข้าวโพดหวานของเกษตรกร