ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย และการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ศดปช.

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย การต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย และการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) มีแผนการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ หากเกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้ ส่วนใบอนุญาตขายปุ๋ย อยู่ระหว่างดำเนินการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ซึ่งใบอนุญาตขายปุ๋ยเดิม จะหมดอายุในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลแสลงพัน และปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงข้าวโพดหวานของเกษตรกร