ตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ