ร่วมจัดเตรียมสถานที่จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์