เตรียมความพร้อมประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง เตรียมความพร้อมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองหมู ด้านสถานที่ และการนำเสนอผลงาน เพื่อรับการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565  ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้