ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการประกวดการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ