อบรมวิทยากร (ครู ก) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุน 6 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง