นางสาวจิตรลดา แก้วคำ

ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในจังหวัดสระบุรี

3 ขั้นตอนวินิจฉัยศัตรูพืช

การดำเนินงานคลินิกพืช

ขั้นตอนรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช

โรคแส้ดำในอ้อย

โรคพุ่มแจ้ในมันสำปะหลัง

หนอนกระทู้ผัก

โรคราแป้งในพืช

หนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมัน

โรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด

โรครากเน่าหรือหัวมันเน่ามันสำปะหลัง

แมลงวันพริก

ด้วงเต่าแตง

เพลี้ยกระโดดท้องขาวข้าวโพด

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

มวนโล่แตง

โรคใบไหม้ (โรคใบจุดตาเสือเผือก)

ด้วงเต่ามะเขือ

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โรคใบไหม้มันสำปะหลัง

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคแส้ดำอ้อย

การเลี้ยงแมลงหางหนีบ

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

ศัตรูที่สำคัญของยางพารา

หนอนปลอกปาล์มน้ำมันและมะพร้าว

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

มวนพิฆาต

มวนเพชฌฆาต

การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง