นางสาวจิตรลดา แก้วคำ

การดำเนินงานคลินิกพืช

3 ขั้นตอนวินิจฉัยศัตรูพืช

สถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 3 ส.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 2-17 ส.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 18-24 ส.ค.2565

สถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 24 ส.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 25-31 ส.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 1-7 ก.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 8-14 ก.ย.2565

มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 63/64

พื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

การดำเนินการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 63/64

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

มวนโล่แตง

โรคใบไหม้ (โรคใบจุดตาเสือเผือก)

ด้วงเต่ามะเขือ

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

การเลี้ยงแมลงหางหนีบ

ศัตรูที่สำคัญของยางพารา

หนอนปลอกปาล์มน้ำมันและมะพร้าว

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

มวนพิฆาต

มวนเพชฌฆาต

การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง