นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

จุดความร้อนสะสม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

จุดความร้อนสะสม 1-15 มีนาคม 2565

รายงานจุดความร้อน (Hot Spot) สะสม 1-28 มีนาคม 2565

รายงานจุดความร้อน (Hot Spot) สะสม 1-21 เมษายน 2565

รายงานจุดความร้อน (Hot Spot) สะสม 1-30 เมษายน 2565

รายงานจุดความร้อนสะสม (Hot Spot) สะสมเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2565

การวิเคราะห์ SWOT

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอีก 5 ปีข้างหน้า

แผนงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566-2570

เตือนการเข้าทำลายของ “แมลงหวี่ข้าว” ในพืช

โรคราสนิมผักบุ้ง

การใช้งานระบบรายงานจุดความร้อน hot spot : Gistda : พื้นที่การเกษตร

ไรขาวพริก

รายงานจุดความร้อน (Hot Spot)
สะสม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานจุดความร้อน (Hot Spot)
สะสม 1-15 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เตือนภัย “ด้วงเต่าแตงแดง” ภัยร้าย ในพืชตระกูลแตง