นางสาวมัณฑณา พานนา

ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี2565
ข้อมูลการผลิตชีวภัณฑ์เดือนกุมภาพันธ์
สารชีวภัณฑ์สำหรับสนับสนุน ศจช.และเกษตรกร
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหลัก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย