หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชข่าวสารงานดินปุ๋ยหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดิน

เตือน!! ชาวสวนทุเรียนและเงาะเฝ้าระวังโรคใบจุดสาหร่าย

มอบรางวัลการประกวด ศดปช. ดีเด่นระดับเขต ปี 2565

ร่วมประชุมแนะนำคู่มือแนวปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานสำหรับฟาร์ม

อบรมวิทยากร (ครู ก) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุน 6 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

แก้ไขปัญหาหนอนเจาะลำต้นมะม่วงมันหนองแซง

ติดตามเครื่องผสมปุ๋ยอำเภอหนองโดน

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการประกวดการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดิน

เตือน!! ชาวสวนทุเรียนและเงาะเฝ้าระวังโรคใบจุดสาหร่าย

โรคใบไหม้ (โรคใบจุดตาเสือเผือก)

เตือนชาวสวนอะโวคาโดเฝ้าระวังโรครากเน่า

เตือนโรคพืชระบาดหน้าฝน “โรคเน่าคอดิน : damping off”

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในข้าวโพด

เตือนการระบาด — > การเข้าทำลายของ “แมลงหวี่ขาว” ในพืช

เตือนเกษตร…ผู้ปลูกอะโวคาโดเฝ้าระวังโรคแอนแทคโนส

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

ประกวดศูนย์จัดดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

เตรียมความพร้อมกลุ่ม ศดปช. บางโขมด เพื่อประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

จัดงาน “รณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 256...

แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย และการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ศดปช.

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ...

Posts not found

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารงานดินปุ๋ย
   ภาพกิจกรรม

   เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืช และติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

   วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบรมหมอพืช

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11

   สัมมนาเจ้าหน้าดินปุ๋ยระดับประเทศ

   วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์...

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จุดความร้อน (Hot Spot) พื้นที่เกษตรจังหวัดสระบุรี

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2

   ดูเรื่องนี้

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย

   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จัดนิทรรศการและร่วมงานวันหมอดินอาสา

   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช รายวิชา การวินิจฉัยโรคข้าวโพด