หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชข่าวสารงานดินปุ๋ยหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

กิจกรรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบฯ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

ร่วมพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566

ร่วมพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566

Archived

justin rowlatt contact, mu...

ร่วมงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี

เข้าร่วมการอบรมเกษตรกรผู้ดำเนินงานแปลงเป้าหมายในโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

ติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนิงานและการให้บริการของ ศจช. ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

กลุ่มอารักขาพืชประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 13/2566

เตือน..ชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังโรคราแป้งมะม่วง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเฝ้าระวังโรคราแป้ง

โรครากเน่าหรือหัวเน่าของมันสำปะหลัง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังโรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังเพลี้ยไก่แจ้

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมว

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นฝอย

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดท้องขาว

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดิน

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

ประกวดศูนย์จัดดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

เตรียมความพร้อมกลุ่ม ศดปช. บางโขมด เพื่อประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

Posts not found

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารงานดินปุ๋ย
   ภาพกิจกรรม

   เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืช และติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

   วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบรมหมอพืช

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11

   สัมมนาเจ้าหน้าดินปุ๋ยระดับประเทศ

   วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์...

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จุดความร้อน (Hot Spot) พื้นที่เกษตรจังหวัดสระบุรี

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2

   ดูเรื่องนี้

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย

   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จัดนิทรรศการและร่วมงานวันหมอดินอาสา

   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช รายวิชา การวินิจฉัยโรคข้าวโพด