วิสัยทัศน์

“เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคง”