ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

กิจกรรมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รายสัปดาห์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ อำเภอ รายชื่อ ศจช.ประเภท กิจกรรม
1เมืองสระบุรี ศจช.หนองยาว ศจช.หลักผลิต : Trichoderma
จำนวน : 7.5 ก.ก.
พืช : ข้าว
พื้นที่ : 50 ไร่
2เมืองสระบุรีศจช.กุดนกเปล้าศจช.เครือข่ายผลิต : Trichoderma
จำนวน : 13 ก.ก.
พืช : ผัก ข้าว
พื้นที่ : 2 ไร่, 60 ไร่
3พระพุทธบาท ศจช.นายาวศจช.หลัก
4พระพุทธบาทศจช.ห้วยป่าหวายศจช.เครือข่าย
5แก่งคอยศจช.หินซ้อนศจช.หลัก
6แก่งคอยศจช.ห้วยแห้งศจช.เครือข่าย
7มวกเหล็กศจช.หนองย่างเสือศจช.หลัก
8มวกเหล็กศจช.ซับสนุ่นศจช.เครือข่าย
9หนองแซงศจช.โคกสะอาดศจช.หลัก
10หนองแซงศจช.เขาดิน- ม่วงหวาน ศจช.เครือข่าย
11เสาไห้ศจช.เมืองเก่าศจช.หลัก
12เสาไห้ศจช.ท่าช้างศจช.เครือข่าย
13เสาไห้ศจช.หัวปลวกศจช.เครือข่ายสนับสนุน : Trichoderma พร้อมใช้
จำนวน : 2 ก.ก.
พืช : ผัก 2 ไร่
14หนองแคศจช.หนองปลิงศจช.หลักผลิต : Beauveria, Metarhizium
จำนวน : 17กก.,15 ก.ก.
พืช : ข้าว
พื้นที่ : 50 ไร่
15หนองแคศจช.ห้วยขมิ้นศจช.เครือข่าย
16หนองแคศจช.หนองจรเข้ศจช.เครือข่าย
17หนองแคศจช.โคกแย้ศจช.เครือข่าย
18หนองแคศจช.หนองแขมศจช.เครือข่าย
19หนองโดนศจช.หนองโดนศจช.หลักผลิต : Trichoderma, Beauveria
จำนวน : 22 ก.ก., 43 กก.
พืช : ข้าว
พื้นที่ : 90 ไร่
20หนองโดนศจช.ดอนทองศจช.เครือข่าย
21บ้านหมอศจช.บางโขมดศจช.หลัก
22บ้านหมอศจช.หนองบัวศจช.เครือข่าย
23ดอนพุดศจช.ไผ่หลิ่วศจช.หลัก
24ดอนพุดศจช.ดงตะงาวศจช.เครือข่าย
25ดอนพุดศจช.ดอนพุดศจช.เครือข่าย
26วังม่วงศจช.วังม่วงศจช.หลักผลิต : Metarhizium
จำนวน : 50 ก.ก.
พืช : ผัก
พื้นที่ : –
27วังม่วงศจช.แสลงพันศจช.เครือข่าย
28เฉลิมพระเกียรติฯศจช.ห้วยบงศจช.หลัก
29เฉลิมพระเกียรติฯศจช.เขาดินพัฒนาศจช.เครือข่ายผลิต : Trichoderma, Beauveria
จำนวน : 3 ก.ก., 4 กก.
พืช : ผัก
พื้นที่ : 9 ไร่
30วิหารแดงศจช.เจริญธรรมศจช.หลัก
31วิหารแดงศจช.บ้านลำศจช.เครือข่าย
32วิหารแดงศจช.หนองหมูศจช.เครือข่าย