แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชจังหวัดสระบุรี ปี 2565

การสำรวจสถานการณ์แปลงระบาดศัตรูพืช