โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช