โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

การดำเนินการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 63/64

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 63/64

ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ปี 63/64

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ปี 64/65

พื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง