แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล  
     abu061[1]ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 (.pdf)
  abu061[1]คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 (.pdf)
 abu061[1]หนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7101 (.doc)
 abu061[1]ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 (.pdf)
 abu061[1]ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 (.pdf)
แบบเบิกค่าเช่าบ้าน     
 abu061[1]แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6000 (.pdf)
 abu061[1]แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6001 (.pdf)
 abu061[1]แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005 (.xls)
 abu061[1]แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 (.doc)
 abu061[1]บันทึกคำให้การของผู้ให้เช่า (.doc)
 abu061[1]แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับค่าเช่าบ้าน (.doc)
 abu061[1]แบบรายงานตรวจสภาพบ้านเช่า (.doc)
 abu061[1]ขอรับรองการเช่าบ้าน (.doc)
แบบเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ     
 abu061[1]ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 (.pdf)
 abu061[1]ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (.pdf)
 abu061[1]ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 (.doc)
 abu061[1]แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (.doc)
 abu061[1]แบบขออนุญาตไปราชการ (.doc)
 abu061[1]แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์และเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง (.doc)
 abu061[1]แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (.pdf)
แบบบำเหน็จ-บำนาญข้าราชการ
 abu061[1]แบบแจ้งรายการเพื่อการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติฯ แบบ สบง.1 (.doc)
 abu061[1]แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2 (.xls)
 abu061[1]หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ แบบ สบง.10 (.doc)
 abu061[1]รายการสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด (.doc)
แบบการศึกษาบุตร   
 abu061[1]ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 (.pdf) 
แบบใบลาทางราชการ
 abu061[1]แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (.doc)
 abu061[1]แบบใบลาพักผ่อน (.doc)
 abu061[1]แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (.doc)
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและขออนุญาตเดินทางไปราชการ  
 abu061[1]แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (.doc)
 abu061[1]แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ (.doc)
 abu061[1]บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (.doc)
แบบใบเบิกแบบพิมพ์และพัสดุ/ประเมินราคา/เสนอราคา   
 abu061[1]ใบเบิกแบบพิมพ์และพัสดุ แบบ 8707 (.xls)
 abu061[1]ใบเบิกและ/หรือรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง แบบ ก.ป.ศ.1 (.xls)
 abu061[1]ใบเสนอราคา  (.xls)
 abu061[1]ใบประเมินราคา  (.xls)
แบบฟอร์มอื่นๆ   
 abu061[1]หน้างบใบสำคัญประกอบฎีกา (แบบ บก 107) (.doc)
 abu061[1]หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย แบบ 5110 (.doc)
 abu061[1]ใบสำคัญรับเงิน  (.pdf)
 abu061[1]สัญญาการยืมเงิน  (.pdf)
 abu061[1]หนังสือสำคัญการมีชีวิต (.pdf)
 abu061[1]ใบมอบฉันทะ (.pdf)
 abu061[1]บันทึกข้อความขอหนังสือรับรอง (.pdf)
 abu061[1]แบบบัญชีงบเดือนวันทำการและวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ (.pdf)