วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 011 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัย ระดับประเทศ

0