วันที่ 12 กันยายน 65 ฉบับที่ 023 : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสระบุรี ปี 2565

0