วันที่ 13 กันยายน 65 ฉบับที่ 025 : ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี

0