วันที่ 3 พฤศจิกายน 65 ฉบับที่ 006 : ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

0