วันที่ 4 พฤศจิกายน 65 ฉบับที่ 008 : ประชุมชี้แจงปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและระบบข้อมูลเกษตรกรประสบภัยพิบัติ (เกลือทะเล)

0