ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการพัฒนาการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

0