หน้าแรก


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ธันวาคม​ 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดยนายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง และกล่าวรายงานโดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี และร่วมชมบูธคลินิกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเอกชนที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ บริการทางวิชาการ แจกพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ร้านธงฟ้า และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


แตงโมหนองโดน 🍉 แตงโมหวานบ้านครัว ของดีมีปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตเริ่มออกในเดือนมกราคม – ปลายกุมภาพันธ์ 2566

ปลูกแตงโมเสริมสร้างรายได้ โมเดลการปลูกพืชใช้น้ำน้อย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

#เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2566
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร >>> https://doaenews.doae.go.th/archives/15474
สื่อมวลชน >>> https://www.thailandplus.tv/archives/652334
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=553205720169652&id=100064406871089&mibextid=Nif5oz
https://www.dailynews.co.th/news/1832720/
https://www.agrinewsthai.com/slide/45577
https://www.facebook.com/100039311755039/posts/853228375997546/?


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2565

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ความเป็นมาของวันที่ 14 พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า ”สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง” ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็นในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน


แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ ปี 2566


นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

ที่มา : กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปีการผลิต 2565/66
ประจำสัปดาห์ จังหวัดสระบุรี


🏆 Congratulations 🏅
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565


📣 ข่าวสารการเกษตร 🌾


ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 จังหวัดสระบุรี


📰 ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


🎬 Multimedia 📷


🧭 ระบบจัดการแผนที่ 🗺

📚 คลังความรู้ 🌿