สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 037 : ประชุมเชื่องโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต (เขต 1) ครั้งที่ 4/2565

ประชุมเชื่องโยงเครือข่าย ศ...