Monthly Archive: ตุลาคม 2022

ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 043 : เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร.ร...