พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 039 : ร่วมจัดเวทีสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ด...