นางสาวสลิลภรณ์ ผดุงพัฒน์


ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสลิลภรณ์ ผดุงพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
เบอร์ติดต่อ : 088-9456568


สื่อวีดิทัศน์ (VTR)


ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านการส่งเสริมการเกษตร


หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล งานสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รายงานอื่น ๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย