โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต

กิจกรรมการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2564/65 จังหวัดสระบุรี

ปัจจุบันพื้นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปีการผลิต 2564/65 จังหวัดสระบุรี มีทั้งสิ้น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ อำเภอวิหารแดง อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแต่ละอำเภอมีเกษตรกรต้นแบบ 20 ราย และมีแปลงเรียนรู้แปลงละ 20 ไร่


👨🏻‍🌾 เกษตรกรต้นแบบ 10 ราย ปี 2564/65 👩🏻‍🌾


ดาวน์โหลดเอกสาร