นายอนุวัฒน์ คงสว่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ คงสว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 089-7406690


สื่อวีดิทัศน์ (VTR)


Infographic Database


สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2564


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์
 2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP
 3. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
 4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 5. งานสินค้าเกษตรตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
  • ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
  • เผือกหอมบ้านหมอ
  • มะม่วงมันหนองแซง
 6. งานส่งเสริมการผลิตไม้ผล
 7. งานส่งเสริมการผลิตพืชผัก
 8. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย