อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ำจืดและปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน
  2. ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
  3. ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน
  4. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิตการจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
  5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย