มาตรการช่วยชาวนา ปี 2565/66

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 ประกอบด้วย

 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 ซึ่งจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้าน ครัวเรือน ใช้เงินงบประมาณ 86,740.31 ล้านบาท
 2. มาตรการคู่ขนาน 3 โครงการย่อย ใช้งบประมาณรวมกัน 8,022.69 ล้านบาท
  • โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจํานวนมาก เพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตก โดยจะมีเงินช่วยเหลือ เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ต่อรายต่อข้าว 1 ตัน
  • โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้ เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมามากจนล้นตลาด จนทําให้ข้าวราคาตก
  • โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่เก็บสต๊อกข้าวไว้เช่นเดียวกัน
 3. โครงการไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 55,364.75 ล้านบาท

โครงการประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566 ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา :  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , กระทรวงการคลัง , กระทรวงพาณิชย์ และ กรมการค้าภายใน