งานส่งเสริมการผลิตข้าว

งานส่งเสริมการผลิตข้าว

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสระบุรีในอันดับที่ 1 สระบุรี เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ปลูกได้ทั้งข้าวนาปีและนาปรัง การปลูกข้าวนาปีอาศัยน้ำฝนตาม ธรรมชาติและน้ำชลประทาน ส่วนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานและแหล่งน้ำอื่น ๆ จึงทําให้เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้ 2-3 ครั้งต่อปี หรือ 5 ครั้งต่อ 2 ปี และยังมีพันธุ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ปลูกในช่วงฤดูนาปี เป็นข้าวที่ปลูกเฉพาะถิ่นที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าเกษตรตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)


Database : ข้าว


แผนที่ศักยภาพที่ดินพืชเศรษฐกิจ “ข้าว” จังหวัดสระบุรี

การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าว

 • ระดับที่ 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1)
  มีเนื้อที่ 470,692 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.58 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.หนองแค 94,226 ไร่ อ.บ้านหมอ 64,951 ไร่ และ อ.เสาไห้ 62,961 ไร่
 • ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
  มีเนื้อที่ 146,373 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.57 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.วิหารแดง 45,855 ไร่ อ.แก่งคอย 39,836 ไร่ และ อ.หนองแค 39,410 ไร่
 • ระดับที่ 3 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
  มีเนื้อที่ 65,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.หนองแค 25,809 ไร่ อ.วิหารแดง 23,727 ไร่ และ อ.หนองโดน 6,368 ไร่
 • ระดับที่ 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
  มีเนื้อที่ 1,023,859 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน

แผนที่พื้นที่ปลูก “ข้าว” จังหวัดสระบุรี

การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน

 • ระดับที่ 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1)
  มีเนื้อที่ 327,843 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.90 ของพื้นที่ศักยภาพสูง พบมากในเขต
  อ.หนองแค 65,243 ไร่ อ.บ้านหมอ 46,472 ไร่ และ อ.เสาไห้ 43,324 ไร่
 • ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
  มีเนื้อที่ 75,552 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของพื้นที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในเขต
  อ.วิหารแดง 24,156 ไร่ อ.หนองแค 21,761 ไร่ และ อ.แก่งคอย 20,807 ไร่
 • ระดับที่ 3 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
  มีเนื้อที่ 16,261 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.86 ของพื้นที่ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในเขต
  อ.หนองโดน 6,368 ไร่ อ.บ้านหมอ 3,928 ไร่ และ อ.พระพุทธบาท 3,260 ไร่
 • ระดับที่ 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
  มีเนื้อที่ 1,221 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของพื้นที่ศักยภาพ ไม่เหมาะสม

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2564