งานส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงาน

งานส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงาน

อ้อยโรงงาน เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสระบุรีในอันดับที่ 2 เนื่องจากมีแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงงานผลิตน้ำตาล ซึ่งจะรับซื้ออ้อยโรงงานจากเกษตรกรเพื่อนำไปผ่านกระยวนการแปรรูปและส่งออกน้ำตาล


Database : อ้อยโรงงาน


แผนที่ศักยภาพที่ดินพืชเศรษฐกิจ “อ้อยโรงงาน” จังหวัดสระบุรี

การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน

 • ระดับที่ 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1)
  มีเนื้อที่ 5,433 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบกระจายในเขต
  อ.แก่งคอย 3,101 ไร่ อ.เมืองสระบุรี 818 ไร่ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 803 ไร่
 • ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
  มีเนื้อที่ 467,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.38 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.มวกเหล็ก 128,635 ไร่ อ.แก่งคอย 116,947 ไร่ และ อ.วังม่วง 89,652 ไร่
 • ระดับที่ 3 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
  มีเนื้อที่ 250,427 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.67 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.มวกเหล็ก 114,940 ไร่ อ.พระพุทธบาท 42,075 ไร่ และ อ.วังม่วง 32,306 ไร่
 • ระดับที่ 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
  มีเนื้อที่ 983,566 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.63 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน

แผนที่พื้นที่ปลูก “อ้อยโรงงาน” จังหวัดสระบุรี

การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานในปัจจุบัน

 • ระดับที่ 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1)
  มีเนื้อที่ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ศักยภาพสูง พบมากในเขต
  อ.เสาไห้ ทั้งสิ้น 20 ไร่
 • ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
  มีเนื้อที่ 126,428 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.03 ของพื้นที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในเขต
  อ.วังม่วง 56,891 ไร่ อ.มวกเหล็ก 43,149 ไร่ และ อ.แก่งคอย 12,657 ไร่
 • ระดับที่ 3 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
  มีเนื้อที่ 43,556 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของพื้นที่ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในเขต
  อ.วังม่วง 13,932 ไร่ อ.มวกเหล็ก 12,623 ไร่ และ อ.แก่งคอย 7,549 ไร่
 • ระดับที่ 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
  มีเนื้อที่ 769 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของพื้นที่ศักยภาพ ไม่เหมาะสม

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2564