งานส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง

งานส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของสระบุรีในอันดับที่ 4 การปลูกมันสำปะหลัง เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน คือ ประมาณพฤษภาคม ซึ่งจะได้ผลผลิตหัวมันสดสูงกว่า การปลูกในช่วงอื่น ๆ และทำการเก็บเกี่ยว เมื่อมันสำปะหลังมีอายุ 9 – 12 เดือน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เกษตรกรมีการใช้พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ส่งเสริม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอได้จัดทำโครงการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร และมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงเล็กน้อย การตลาดผลผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่จะถูกขายให้กับลานมันในจังหวัด เพื่อทำเป็น “มันเส้น” โดยขายในลักษณะหัวมันสำปะหลังสด


Database : มันสำปะหลัง


แผนที่ศักยภาพที่ดินพืชเศรษฐกิจ “มันสำปะหลัง” จังหวัดสระบุรี

การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง

 • ระดับที่ 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1)
  มีเนื้อที่ 98,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.77 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.แก่งคอย 62,642 ไร่ อ.เฉลิมพระเกียรต 10,851 ไร่ และ อ.วิหารแดง 8,454 ไร่
 • ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
  มีเนื้อที่ 374,312 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.93 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.มวกเหล็ก 127,067 ไร่ อ.วังม่วง 89,652 ไร่ และ อ.แก่งคอย 57,336 ไร่
 • ระดับที่ 3 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
  มีเนื้อที่ 227,888 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.35 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน พบมากในเขต
  อ.มวกเหล็ก 114,285 ไร่ อ.แก่งคอย 32,066 ไร่ และ อ.วังม่วง 31,982 ไร่
 • ระดับที่ 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
  มีเนื้อที่ 1,006,167 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.95 ของพื้นที่ศักยภาพของที่ดิน

แผนที่พื้นที่ปลูก “มันสำปะหลัง” จังหวัดสระบุรี

การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในปัจจุบัน

 • ระดับที่ 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1)
  มีเนื้อที่ 9,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.04 ของพื้นที่ศักยภาพสูง พบกระจายในเขต
  อ.แก่งคอย 8,065 ไร่ อ.วิหารแดง 815 ไร่ และ อ.เมืองสระบุรี 207 ไร่
 • ระดับที่ 2 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
  มีเนื้อที่ 28,027 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของพื้นที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในเขต
  อ.มวกเหล็ก 13,712 ไร่ อ.พระพุทธบาท 4,278 ไร่ และ อ.แก่งคอย 4,094 ไร่
 • ระดับที่ 3 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
  มีเนื้อที่ 19,224 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.24 ของพื้นที่ศักยภาพเล็กน้อย พบมากในเขต
  อ.มวกเหล็ก 6,721 ไร่ อ.แก่งคอย 6,370 ไร่ และ อ.วังม่วง 3,251 ไร่
 • ระดับที่ 4 เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
  มีเนื้อที่ 1,315 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของพื้นที่ศักยภาพ ไม่เหมาะสม

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2564