งานส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมัน

งานส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมัน

Database : ปาล์มน้ำมัน


  8 หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

  1. ความมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใส
   • ผูปลูกปาลมน้ำมันและผูประกอบการโรงสกัดจัดเตรียมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และกฎหมายใหกับผู้ที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
   • มีเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่พรอมเปดเผยตอสาธารณะ
   • มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจและธุรกรรมอยางมีจริยธรรม โดยมีนโยบายดานจรรยาบรรณ และความซื่อสัตยในการดําเนินงานรวมทั้งธุรกรรมตาง ๆ
  2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
   • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบระหวางประเทศ
   • มีหลักฐานแสดงสิทธิในการใชที่ดินและไมถูกคัดคานสิทธิโดยชุมชนทองถิ่น
   • การใชที่ดินเพื่อปลูกปาลมน้ำมันตองไมลิดรอนสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิตามจารีตประเพณี
  3. ความมุ่งมั่นในการทําให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว
   • มีแผนการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว
  4. การใช้วิธีปฏิบัติที่ดีของผู้ปลูกปาลม์น้ำมัน และผู้ประกอบการโรงสกัด
   • จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนําไปปฏิบัติใหสอดคลองและตรวจติดตาม
   • มีการปฏิบัติเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
   • มีการปฏิบัติเพื่อลดและควบคุมการชะลางพังทลายของดินและการเสื่อมโทรมของดิน
   • การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือสิ่งแวดลอม
  5. ความรับผิดชอบดา้นสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
   • ระบุผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสวนปาลมและโรงสกัด รวมถึงมีแผนการลดผลกระทบเชิงลบและแผนสงเสริมที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม
   • ระบุสถานภาพของพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์หายาก หรือถูกคุมคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ และสิ่งที่มีคุณค่าสูงในการอนุรักษ์ หากมีอยูในพื้นที่สวน
  6. ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ลูกจ้าง บุคคล ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและผู้ประกอบการโรงสกัด
   • ระบุผลกระทบดานสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวมจากการบริหารจัดการสวนปาลมและโรงสกัด และการปลูกทดแทน
   • มีกระบวนการสื่อสารและการปรึกษาหารืออยางเปดกวางและโปรงใสระหวางผูปลูกปาลมน้ำมัน ผูประกอบการโรงสกัด ชุมชนทองถิ่น และกลุมที่ไดรับผลกระทบหรือกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
   • เคารพสิทธิของพนักงานและลูกจาง โดยไมมีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความแตกตาง ดานเชื้อชาติ วรรณะ ถิ่นกําเนิด ศาสนา และการแสดงออกทางเพศ
   • มีการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมและโปรงใสกับเกษตรกรรายยอยและธุรกิจอื่น ๆ ในทองถิ่น
  7. การพัฒนาการปลูกปาลม์น้ำมันในพื้นที่ใหม่อยา่งมีความรับผิดชอบ
   • มีการประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางครบถวน กอนการปลูกปาลมน้ำมันในพื้นที่ใหม หรือกอนการขยายพื้นที่ปลูก
   • นำขอมูลสํารวจดินและขอมูลสภาพภูมิประเทศมาใชในการวางแผนที่ตั้งพื้นที่ปลูกใหม และนำมาประกอบไวในแผนและการปฏิบัติงาน
   • ไมใหมีการปลูกปาลมน้ำมันใหมในพื้นที่ที่เขาขายสิ่งที่มีคุณคาสูงในการอนุรักษ
  8. ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกิจกรรมหลักอยา่งต่อเนื่อง
   • ผูปลูกปาลมน้ำมันและผูประกอบการโรงสกัด ติดตามและทบทวนกิจกรรมตาง ๆ อยางสมำ่เสมอ
   • จัดทําแผนปฏิบัติงานและนําไปปฏิบัติเพื่อแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงการดําเนินงานหลักอยางตอเนื่อง

  การจัดการทรัพยากรและของเสียจากปาล์มน้ำมัน


  ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย


  ดาวน์โหลดเอกสาร/นำเสนอ