งานส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

Database : พืชสมุนไพร


การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร 8 ข้อ

 1. น้ำ
  • น้ำที่ใช้ในแปลงปลูกต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
  • น้ำที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. พื้นที่ปลูก
  • ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลผลิต
 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร
  • ให้ใช้ตามข้อแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
  • ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการใช้งานวัตถุอันตราย และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารพิษ
 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว
  • เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ตรงตามชนิด
  • ใช้วิธีการปลูกและกรดูแลรักษาที่เหมาะสมตามชนิดพืช
  • มีวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับชนิดพืช
 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
  • คำนึงถึงระบะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแต่ละชนิดพืช
  • เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
  • มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว หรือลดความชื้นที่เหมาะสม
 6. การเก็บรักษาและการขนย้าย
  • สถานที่เก็บพืชสมุนไพรต้องถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันความชื้นหรือการปนเปื้อนจากวัตถุอันตรายได้
  • ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตราย ต้องป้องกันหรือพรางแสงได้
  • มีมาตรการป้องกันไม่ใช้พืชสมุนไพรมีความชื้นเพิ่มขึ้น
 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล
  • ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรม
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล
 8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบ
  • เอกสารและการบันทึกข้อมูล เช่น การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การปฏิบัติก่อน-หลังการเก็บเกี่ยว
  • เก็บรักษาและบันทึกข้อมูล ควรเก็บข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี

พืชกระท่อม (Kratom)


ฟ้าทะลายโจร (Kariyat / The Creat)


กระชาย (Fingerroot)


ตะไคร้

ขมิ้นชัน