นางสาวเมธาพร ลมัยศรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธาพร ลมัยศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 086-8032296


สื่อวีดิทัศน์ (VTR)


Infographic Database


สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


หน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานส่งเสริมการผลิตข้าว
  2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
    • กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
  4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
  5. งานพืชฤดูแล้ง
  6. โครงการประกันรายได้
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย