นางพชระ แสงสวงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล : นางพชระ แสงสวงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 089-5262020


สื่อวีดิทัศน์ (Multimedia)


Infographic Database


สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  • โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี
  • โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
 2. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
 3. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง)
 5. งานส่งเสริมการผลิตพืชไร่
  • มันสำปะหลัง
  • อื่น ๆ
 6. งานส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร
 7. งานส่งเสริมการผลิตยางพารา
 8. งานส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมัน
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย