โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่


การดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ จังหวัดสระบุรี

เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ : 44 ตำบล เกษตรกร 142 ราย
ที่อำเภอจำนวนตำบล (ตำบล)จำนวนเกษตรกร (ราย)
1เมืองสระบุรี25
2แก่งคอย27
3หนองแค1445
4หนองแซง37
5พระพุทธบาท24
6เสาไห้24
7วิหารแดง419
8มวกเหล็ก522
9ดอนพุด12
10หนองโดน412
11วังม่วง29
12เฉลิมพระเกียรติฯ36
รวม44142