หน้าแรก

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 🌽🏆

วันที่ 9 กันยายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และ นายกิตติศักดิ์ เมฆา ประธานกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีประกาศรางวัล และรับรางวัลชมเชย ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในนามของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ขอแสดงความยินดี กับ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้มุ่งมั่นในการรวมกลุ่มทำการเกษตร และร่วมพลังในการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW)

วันที่ 31 สิงหาคม​ 2565 ​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานเรื่องการปรับ MINDSET ในงานส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตร และมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติ และการแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์หน่วยงาน ตามหลักการ 5W1H ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จังหวัดสระบุรี


🌾 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 🌾

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน และนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเมืองสระบุรี กล่าวต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ วัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำโดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พืชทางเลือก สร้างรายได้ (อะโวคาโดและอินทผลัม) ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

เส้นทางท่องเที่ยว พืชทางเลือก สรา้งรายได้


สวนอินทผลัม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ใบด่างมันสำปะหลัง สำคัญไฉน…

เกษตรจังหวัดพาเที่ยว …


ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์ด้านเกษตร จังหวัดสระบุรี

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอุทกภัย ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565
เชิญชวนเที่ยวชมไร่สวนองุ่นสุนันทา ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์ปลูกพืช จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2565
Zero Corruption Policy

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

รวมข่าว เกษตรสระบุรี รายวัน


“ศักยภาพการเกษตรจังหวัดสระบุรี”

“เป้าหมายพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี พ ศ 2565”

“โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระกียรติ จ.สระบุรี”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี”


” การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ”

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ