หน้าแรก

🌾 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 🌾

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน และนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเมืองสระบุรี กล่าวต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ วัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำโดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พืชทางเลือก สร้างรายได้ (อะโวคาโดและอินทผลัม) ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

เส้นทางท่องเที่ยว พืชทางเลือก สรา้งรายได้


สวนอินทผลัม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ใบด่างมันสำปะหลัง สำคัญไฉน…

เกษตรจังหวัดพาเที่ยว …


ข่าวเกษตรสระบุรี
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์ด้านเกษตร จังหวัดสระบุรี

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอุทกภัย ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565
เชิญชวนเที่ยวชมไร่สวนองุ่นสุนันทา ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์ปลูกพืช จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2565
Zero Corruption Policy

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

รวมข่าว เกษตรสระบุรี รายวัน


“ศักยภาพการเกษตรจังหวัดสระบุรี”

“เป้าหมายพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี พ ศ 2565”

“โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระกียรติ จ.สระบุรี”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี”


” การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ”

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ