Category: วีดิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. หมู่3 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี