รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

You may also like...