การดำเนินงาน/กิจกรรมที่เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565